Kamil Mrva Architects

Obytný soubor ve Slezské Ostravě

Obytný soubor šesti řadových domů s 33 byty byl navržen a realizován pro společnost Slug Finance, která oslovila náš ateliér se záměrem vybudovat jednoduché řadové rodinné domy na zelené louce.

Řešené území se nachází v Ostravě mezi ulicemi Koněvova a V Korunce. Lokalita je mírně svažitá, terén stoupá směrem ke křižovatce těchto ulic. Na sousedních parcelách se nachází rozptýlená zástavba obytných domů.

Urbanistické řešení celého souboru bylo ovlivněno tvarem a výškovými poměry pozemku a je založeno na pravoúhlém systému komunikací a objektů na Koněvově ulici. Území je využito tak, aby byl zachován poměr zastavěné plochy k zeleným plochám s ohledem na odstupy od sousedních pozemků.

Výškové členění zástavby je navrženo jako konstantní – dvě nadzemní podlaží. Doplňkové objekty – krytá parkovací stání se sklady a technické zázemí – jsou řešeny jako jednopodlažní.

Zástavba je rozdělena do šesti řadových dvoupodlažních nepodsklepených bloků, ve kterých se nachází dva typy domů. Jednotlivé bloky jsou od sebe navzájem odděleny zelení a komunikacemi. V místě křížení pěších komunikací je navržena zpevněná plocha sloužící k umístění  posezení a setkávání uživatelů obytného souboru.

Architektura celého souboru navazuje na historii ostravského regionu. Domy svým pojetím odráží určitou jednoduchost a průmyslovost města Ostravy, která v dané lokalitě nemá klasickou ucelenou městskou strukturu.

Řadové domy jsou konstrukčně řešeny jako zděné v kombinaci s betonovými konstrukcemi. Obdobně jsou řešena i krytá stání pro auta. Všechny objekty jsou zastřešeny plochými střechami. Vzhledem ke svažitosti terénu jsou domy i komunikace částečně umístěny v zářezech či v násypech, jednotlivé sestavy řadových domů jsou založeny v různých výškových úrovních.

The residential complex of six row houses with 33 flats was designed and realised for the company Slug Finance, which addressed our studio with the intention of building a simple complex of family houses on a greenfield. The land is located in Ostrava between Koněvova and V Korunce streets. Residential housing is spread out on adjacent land. The terrain is slopes slightly, ascending towards the intersection of Koněvova and V Korunce.

The urban design for the whole complex was influenced by the shape and topographical profile of the land and it was based on a rightangle system of roads and buildings in relation to Koněvova street. The land is used in such a way so that the ratio between the built-up and green areas is preserved with respect to the distance from neighbouring plots.

The height of the houses remains constant – two-storey buildings. The additional buildings – covered parking spaces with storerooms and technical rooms – have one storey. The housing complex is divided into six blocks containing two types of two-storey row houses without cellars. Individual blocks are separated with green areas and roads. At the places where pavements intersect, a fortified area is designed to be used as a relaxation and meeting place for the inhabitants of the residential complex.

The architecture of the whole complex follows the history of the Ostrava region. The concept of the houses reflects a certain simplicity and the industrial character of Ostrava, which has no traditional unified urban structure in that area.

The row houses are designed to be made of bricks in combination with concrete constructions. The covered parking spaces are designed in a similar manner. All buildings are covered with flat roofs. With regard to the sloping character of the terrain, the houses and roads are partially located in recesses and partially in embankments, and individual blocks of row houses are situated at varying heights.

Architektonická studie a projekt 2004–2006, realizace 2006–2008

Lokatila: Slezská Ostrava, ulice Koněvova, V Korunce

Investor: SLUG Finance a.s.

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Martin Jeřábek, Jaroslav Holub, Bohuslav Kunat

Dodavatel: Radekov s.r.o., Commodum s.r.o.

Zastavěná plocha: 7.632 m²

Plocha pozemku: 17.660 m²

Foto: Studio Toast

Obytný soubor ve Slezské Ostravě