Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Ponické Hutě, Slovensko

Nádherná přírodní lokalita středního Slovenska v oblasti Poníky byla další výzvou k práci našeho ateliéru.

Svažitá parcela s přístupem shora se nachází uprostřed obce Ponická Huta. Záměrem klienta bylo navrhnout rodinný dům, který by byl hmotově čistý v kontextu místa, poskytoval by dostatečné soukromí a bylo by jej možno realizovat svépomocí.

Architektonická studie byla investorem odsouhlasena velmi rychle, návrh se mu zalíbil od počátku spolupráce. S ohledem na chráněnou oblast a dodržení pravidel sedlových střech jsme navrhli drobnou stavbu na úrovni uliční čáry. Pro zajištění soukromí a pohledové izolace vůči okolí jsme dům osadili do terénního zářezu. Prostory pro bydlení rodiny se nachází v přízemí, patro navazující na ulici je využíváno jako garáž, dílna a sklad dřeva.

Nosná konstrukce domu ve svahu je částečně železobetonová a částečně vyzdívaná z keramických tvárnic. Stropní konstrukce, na které je umístěna lehká dřevostavba z fošínkové konstrukce a modřínovým obkladem, je monolitická. Dům se stavěl postupně, po etapách a výsledkem je pro nás spokojenost majitelů při dnešním užívání objektu.

Another project for our studio was in Poniky – a village and a municipality in superb central Slovakia.

A steep plot accessed from the high ground, located in the centre of Ponická Huta. The client’s intention was to design a family house that would be materially pure in the context of the place, would provide sufficient privacy and with the possibility of self-building.

The architectural study was approved by the investor very quickly, he liked the design from the start of the cooperation. With due respect for the protected area and in compliance with the gabled roof rules, we proposed a compact building at a street level. To ensure privacy and a visual isolation from the surroundings, the house is partially embedded in the slope. The living quarters are on the ground floor, the upper floor, which is at the street level, is used as a garage, a workshop and wood store.

The loadbearing structure in the slope part is partly of reinforced concrete and partly a wall of ceramic blocks. The ceiling structure, on which rests a light wooden structure made of wooden planks with larch cladding, is monolithic. The house was built gradually, in stages, and the result for us is the satisfaction of the owners who now happily live there.

Architektonická studie, projekt: 2012-2014

Realizace: 2015

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.,

Spolupráce: Jaroslav Holub, Lenka Krhovjáková, Jan Stuchlík

Foto: Studio Toast

Rodinný dům v Ponické Hutě, Slovensko