Kamil Mrva Architects

Areál mmcité v Bílovicích

Designéři David Karásek a Radek Hegmon nás oslovili, abychom se přijeli podívat na staré objekty bývalého vepřína a k tomu přilehlé budovy v obci Bílovice, nedaleko Uherského Hradiště. Líbila se jim naše realizace přestavby objektu v Bernarticích pro firmu UAX a tak nám dali důvěru pro společnou práci.

Stavebník, významný výrobce a prodejce městského mobiliáře, požadoval vytvořit nový vzhled stávajícího areálu, který by měl sloužit pro vedení firmy, administrativu, výrobu i skladování. Mezi objekty je navržena nová ulice. Vstupní objekt je rozšířen o přístavbu.

Cílem architektonického řešení bylo vymyslet jednoduchou přístavbu navazující na objekt, se stejnou střechou. Tzv. nový kabát objektu by měl být reklamou firmy, a dále by měl povýšit vzhled bývalého objektu JZD. Jedná se vytvoření nové fasády ze stříbrných fasádních folií u prvního objektu a stříbrných profilovaných plechů u objektu druhého, nová okna jsou navržena z hliníkových rámů.

Koncepci přestavby areálu a projektovou dokumentaci pro stavební povolení připravil ateliér kamil mrva architects pod vedením Ing. arch. Kamila Mrvy. Realizační úpravy interiéru a části exteriéru navrhl ak. soch. Luděk de Maschio.

The designers David Karásek and Radek Hegmon contacted our company to come and take a look at the old buildings of a former piggery and an adjoining structure in the municipality of Bílovice, not far from Uherské Hradiště. They had liked our realisation of the reconstruction of a building in Bernartice for the company UAX and expressed interest in cooperation with us.

The building’s owner, a prominent producer and seller of urban furnishings, requested a new look for the current complex, which was to accommodate the firm’s management, administration, production and warehousing. A new street was proposed in the building complex. An extension was designed for the entrance building.

The aim of the architectural project was to design a simple extension connected to the building under the same roof. The building’s “new coat” was intended to help promote the company, as well as upgrade the look of the former collective farm. This involved creating a new façade out of silver façade sheets on the first building and silver profiled sheet metal on the second building. New windows were designed with aluminium frames.

The reconstruction project and project documentation for the building permit were prepared by the kamil mrva architects studio headed by architect Kamil Mrva. The interior and parts of the exterior were designed by sculptor Luděk del Maschio.

Architektonická studie a projekt 2008, realizace 2008–2009

Lokalita: Bílovice

Investor: mm cite a.s.

Autor: Kamil Mrva, Luděk de Maschio

Spolupráce: Radek Hegmon, David Karásek, Jaroslav Holub

Foto: Studio Toast

Areál mmcité v Bílovicích