Kamil Mrva Architects

Revitalizace horního nádvoří hradu Štramberk

Studie vznikla v rámci soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 o nejzajímavější architektonické návrhy řešení veřejných prostranství, budov a interiérů ve veřejné správě. V hodnocení napříč sedmi vypsanými soutěžními tématy získal náš návrh 3. místo.

Zřícenina hradu Štramberk je pohledovou dominantou širokého okolí. Jako turistická atrakce hrad láká velké množství návštěvníků, kteří často přijíždí ve formě organizovaných výprav. Bezprostřední okolí štramberské Trúby však neodpovídá významu této památky.

V první fázi návrhu jsme se snažili o vyčištění prostoru horního nádvoří s cílem nechat vyniknout samotnou věž a objekt Jaroňkovy útulny. Následně jsme do prostoru horního nádvoří navrhli nové funkce. Jaroňkova útulna by mohla sloužit jako reprezentační obřadní síň a kolem věže by mohla vzniknout lehká transparentní stavba pro muzeum historie hradu. Nádvoří je rozšířeno o vyhlídkovou terasu s výhledem na město Štramberk a Beskydy. Celek doplňuje hygienické zázemí vybíhající před úroveň hradeb a tak evokující středověký prevét. Součástí řešení je splnění požadavku zadavatele na umístění výstavní expozice a obřadní síně bez výrazných zásahů do památkově chráněných objektů nebo panoramatu areálu. Porota ocenila přístup k památkovému objektu, který respektuje a počítá s původním historickým objektem útulny, a přitom doplňuje kompozici hradeb o nové prvky se soudobým výrazem.

The design was prepared for the 2009 Petr Parléř Prize, a contest for the most interesting architectural designs for public spaces, buildings and interiors in state administration. Our project was awarded third place in the competition, which had seven different categories.

The ruins of the Štramberk castle form a dominant feature of the local landscape. The castle attracts a great number of visitors who often come in organised groups. However, the surroundings of Štramberk’s Trúba Tower do not reflect the importance of this monument. The aim of the first phase of our project was to clean the upper courtyard so that the tower and Jaroněk’s hostel would stand out. We also developed new functions for the upper courtyard. Jaroněk’s hostel could function as a representative wedding ceremony hall and a light transparent building to be used as a museum of the castle’s history could be constructed around the tower. The courtyard was to be extended by an observation terrace with a view of the city of Štramberk and the Beskydy Mountains. The whole project would be completed by building sanitary facilities projecting out before the level of the rampart, evoking medieval privies.

The project meets the requirements on building the exhibition and wedding ceremony halls without significantly affecting the listed monuments or the skyline of the castle. The jury appreciated our treatment of the landmark, which respected the original historical building of Jaroněk’s hostel while at the same time completing the composition of ramparts by adding new modern elements.

Soutěžní studie 2009

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, město Štramberk

Autoři: Kamil Mrva, Martin Rosa

Revitalizace horního nádvoří hradu Štramberk

Původní stav