Kamil Mrva Architects

Revitalizace centra Kopřivnice

Studie se zabývá návrhem revitalizace současného centra města, tzn. prostorem mezi ulicemi Štefánikova, Kpt. Jaroše, Záhumenní a Obránců míru. Jedná se o ucelený návrh řešící území od jeho širších vztahů až po architektonické detaily, jakými jsou povrchy, mobiliář, veřejné osvětlení a další souvislosti. Cílem této studie je vytvoření soudobého reprezentativního centra města Kopřivnice v intencích nejen městského rozpočtu, ale také daných územních limitů.

Prostor centra města je pro potřeby zadání studie definován částečně hranami ploch chodníků a cest, částečně objemy objektů. Severozápadní část je poměrně jednoznačně definována dominantní budovou hotelu Tatra a přiléhajícím Kulturním domem. Směrem k ulici Lidické je hranice určena štítovou stěnou bytového domu a hranou přemostění potoka Kopřivničky. Prostor je pak dále určován budovou bývalé Tatrovanky, směrem od Městského úřadu je pak určujícím prvkem ulice Štefánikova. Jižní stranu centra vymezuje hmota obchodního domu a opět hrana přemostění Kopřivničky.

Mezi nejdůležitější body které byly zadány k řešení, patří rekonstrukce zpevněných ploch, návrh uspořádání zeleně a sadovnických úprav, svedení dešťových vod ze zpevněných ploch a také vymezení prostoru pro konání různých společenských veřejných akcí, jakými jsou koncerty, jarmarky, poutě a další.

Původní stará Kopřivnice byla jen malou vesnicí v pásu kolem potoka. Na linii domů navazovaly pruhy jednotlivých polí a lánů. Během poměrně krátkého vývoje se z malé vesnice stalo město s funkcemi rozdělenými do pásů, současný stav můžeme nazvat jako pásmové město. Pásma dohromady tvoří jakousi mřížku, která definuje jednotlivé plochy. Tento princip je přenesen z velkého měřítka celého města do menšího měřítka samotného centra města, kde pomáhá vytvářet definici jednotlivých funkčních ploch.

Ústředním motivem návrhu je nový objekt v samotném středu území. Jedná se o jakousi bránu, jednoduchý rám vytvořený z bílého betonu, který v létě vytvoří stín, při dešti poskytne přístřeší, při koncertech vytvoří pódium, poskytne bezdrátové připojení k internetu… Jedná se o univerzální centrální bod celého návrhu otevřený jak do relaxační části, tak do reprezentativní dlážděné plochy.

Reportáž o plánované revitalizaci centra Kopřivnici v pořadu Události v regionech v České televizi

Architektonická studie 2015, projekt 2016

Stavebník: Město Kopřivnice

Autor: Kamil Mrva, Václav Kocián, Monika Brusová, Veronika Bezděková / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Revitalizace centra Kopřivnice

Stávající stav