Kamil Mrva Architects

Revitalizace lokality Horečky

Lokalita Horečky se nachází na pomezí katastrů Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm. Především v době mezi světovými válkami se jednalo o obdobu mnohem známějších Pusteven, tedy o oblíbený cíl rekreantů, sportovců a výletníků. Nachází se zde zajímavá přírodní místa, dva hotelové komplexy, restaurace či známý skokanský areál. Ve druhé polovině minulého století ale věhlas Horeček postupně slábl a zdejší infrastruktura tak v průběhu několika desetiletí zcela zchátrala.

Horečky však mají potenciál k tomu, aby se sem opět vydávali lidé z širokého okolí za sportem, rekreací či kulturou. Proto jsme byli vyzváni obcí Trojanovice a městem Frenštát pod Radhoštěm k vyhodnocení aktuálního stavu celého území a zpracování studie revitalizace a dalšího rozvoje této lokality v následujících letech.
Díky vyprávění pamětníků, mezi kterými nechyběl ani legendární skokan na lyžích Jiří Raška, a pečlivým průzkumem celé lokality jsme postupně objevovali stopy její zašlé slávy. Vytipovali jsme patnáct míst, na nichž se nachází významné stavby, přírodní zajímavosti, nebo mají určitý svébytný charakter. Zdokumentovali jsme bývalou i stávající infrastrukturu a navrhli její obnovu a doplnění.

Výsledkem naší práce není standardní projekt, ale spíše vize, jak tuto lokalitu revitalizovat a dále rozvíjet v budoucnu.

The Horečky area is situated on the border between the cadastral units of Trojanovice and Frenštát pod Radhoštěm. Especially in the inter-war period, it was seen as an alternative to the better-known Pustevny area, and was a favourite destination for vacationers, sports enthusiasts, and hikers. The area features interesting natural sights, two hotel complexes, restaurants, and a popular ski-jumping venue. However, the fame of Horečky gradually faded in the second half of the 20th century, and over the years the local infrastructure collapsed. Horečky still has the potential to attract people from near and far for sports, holidays, and cultural events. Therefore, the municipal authorities of Trojanovice and Frenštát pod Radhoštěm invited us to assess the current state of the whole area and draw up a study on revitalizing and further developing the area over the next several years.

By listening to stories from people who still remember the old times, including legendary ski-jumper Jiří Raška, and by carefully surveying the whole area, we gradually uncovered traces of its departed glory. We selected fifteen sites with significant constructions, natural attractions, or some other distinctive characteristic. We documented the former and the existing infrastructure and proposed plans for refurbishment and supplementation.

The outcome of our work is not a standard project, but rather a vision of how to revitalize the area and develop it in the future.

Architektonická studie 2009, probíhá postupná realizace

Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm / Trojanovice

Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm a obec Trojanovice

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Kristýna Pavelková, Jaroslav Holub, Jakub Červenka, Martin Rosa

Revitalizace lokality Horečky

Původní a stávající stav