Kamil Mrva Architects

Nová škola v Chýni

Návrh do architektonické soutěže

Jako mnoho obcí na okraji metropole, i Chýně prochází za posledních několik desetiletí obdobím exponenciálně narůstající výstavby. Ta přinesla nejen růst počtu obyvatel, ale především změnu samotného charakteru obce. Centrum původní vesnice nebylo nikdy příliš výrazné, nicméně novou zástavbou bylo ještě více potlačeno. Stávající veřejná infrastruktura přestala dostačovat – a nová chybí. Plánovaná budova školy je proto nejen důležitá coby místo pro vzdělávání dětí, ale zároveň by v sobě měla nést širší potenciál – stát se centrem pro obyvatele z širokého okolí všech věkových a sociálních skupin.

Jak by měla vypadat budova s poměrně rozsáhlým stavebním programem v prostředí, které není svým charakterem jednotné, ustálené a hierarchizované? Může vzniknout stavba, která by svou celkovou atmosférou dokázala podporovat společenství, jednotu a pospolitost, byť v jejím okolí je ve vzduchu cítit spíše snaha o odlišení, vymezení se a individualitu? To jsou hlavní otázky, na které odpovídáme našim návrhem.

Zadaný stavební program předpokládá vznik stavby, která se bude svým měřítkem výrazně vymykat okolní různorodé struktuře, v níž jsou převažující individuální rodinné domy proloženy několika většími objekty. Námi navržená kruhová škola doplněná zelení bude díky tomu domem sebevědomým, nicméně i přes svůj velký objem příjemným.

Předpokládáme využití stávajících a plánovaných dopravních ploch. Hlavní vstup do školy spolu s předprostorem navrhujeme od severozápadu. Poblíž vstupu zároveň umisťujeme novou zastávku autobusu.

Jde nám o vytvoření přívětivého, inspirativního a otevřeného prostředí. Nová školní budova a její okolí má předpoklad k tomu, aby zde celodenně pulsoval život, což bude hlavním kvalitativním přínosem pro celou obec. Námi navržená architektura podporuje rozvoj dětí coby osobností – a to jak individuálních, tak společenských.

Návrh domu je založen na geometrické struktuře soustředných kružnic a radiál (přičemž základním modulem je zde radiální úhel 5 °). Tato idea nám posloužila pro základní prostorové rozvržení domu a rozmístění základních konstrukčních prvků.

V atmosféře školy by však hlavní geometrická struktura měla být pouze latentní. Idea je zde využívána jako pomocná a je dále oslabená mnoha různorodými prvky v interiéru i exteriéru a využitím přírodních materiálů. Dosahujeme tak vyvážeností mezi ideou, kdy dům působí na plánech jako čistě a jednoduše uspořádán, a vnímáním fenomenálním, jehož základem bude zakoušení různorodosti, mnohotvárnosti a živosti.

Důležitým zážitkem z nové školy bude zkušenost plynutí a pohybu – proměny vnějšího prostředí, pohyb světla a stínů artikulovaný kruhovou formou školy, pohyb žáků kolem školy v průběhu jednotlivých let školní docházky atd.

Nová škola bude fungovat celodenně. Hlavní vzdělávací náplň, pro kterou je určeno především patro, odpoledne vystřídají aktivity veřejné, odehrávající se v přízemí a volně přecházející do okolí. Stavba může bezproblémově fungovat jako celek, a zároveň lze otevřít a využívat jen některou z jejích částí. Aktivity mohou probíhat jednotlivě i souběžně, aniž by se vzájemně rušily a provozně křížily.

Základem samotné školy jsou vždy dvojice kmenových tříd se společným respiriem přístupným jak z těchto tříd, tak z chodby. Toto uspořádání umožní rozmanitou škálu aktivit od tradiční frontální výuky, až po alternativní metody založené na projektové práci v menších skupinách či práci individuální.

Bloky tělocvičen, dílen, družin, přípravka, knihovna a samotná centrální aula s foyer a jídelnou jsou záměrně řešeny tak, aby bylo možné jejich samostatné fungování, například pro možnost pronájmu v době mimo školní vyučování.

Většina prostorů školy je dimenzována co nejúsporněji dle zadaného stavebního programu a normových požadavků. Záměrně jsme však zvětšili centrální aulu a na ní navazující foyer. Domníváme se, že má-li být škola zároveň centrem společenského a kulturního života obce, je toto zvětšení – a tím pádem vytvoření víceúčelového prostoru pro konání akcí, výstav atd. – opodstatněné.

Předpokládáme, že hlavními konstrukčními materiály budou beton (v přízemí) a dřevěné konstrukce (patro). Konstrukční systém bude kombinací skeletového a stěnového. Hlavní nosné prvky se budou zároveň uplatňovat na výrazu domu. Domníváme se, že architektura budov pro vzdělávání by měla být pravdivá a deskriptivní, proto navrhujeme hlavní nosné prvky ponechat viditelné.

Our proposal is that the new school in Chýně becomes the Centre – literally and phenomenally.

The Centre for education and for social life of the village. A building that will pulsate with life at any time of day or season. A place that is pleasant to be in an to meet up. An inspirational place full of immediate, spontaneous impulses springing from its own activities and from the ever-changing environment outside. A building whose form and contents makes a valuable contribution to the far and wide neighbourhood. School as foundation of life – of a village.

Soutěžní studie 2015

Autor: Martin Rosa, Jakub Popela, Kamil Mrva

Nová škola v Chýni